2019-10-27

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین : در جانمایی دوربین پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ برای حالتی که خودرو در شیب قرار گرفته […]
2019-10-13

نمونه جانمایی نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان برای خودرو های سواری  : شرایط پارکینگ نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ : خودروهای مورد تردد: خودرو های سواری امکان […]
2019-10-03

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :   شرایط پارکینگ: خودروهای تردد کننده : سواری امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس: وجود ندارد دوربین مورد استفاده: […]