2017-04-26

متغییر های long:

دوبرابر متغییر های معمولی فضا اشغال می کنند وبرای ذخیره کردن اعداد بزرگ از آنها استفاده می کنیم. Long char                        long int                  long float           long double […]
2017-04-17

انواع داده ها در C

تعریف انواع داده در سی               نوع داده ها     کلمه کلیدی       میزان حافظه      بازه مورد استفاده صحیح INT دوبایت 32768-تا32767 کارکتری CHART یک بایت 225تا0ویا127تا-128 اعشاری […]