2019-09-09

شناسایی آستانه تشخیص پلاک

  شناسایی دورترین نقطه قرائت پلاک در بهترین تنظیم دوربین 3MP تست واقعی: باید بدانیم در واقعیت کدام حالت برای پیداکردن آستانه تشخیص در دوربین در […]
2019-09-05

تنظیم کردن دوربین پلاک خوان

پیدا کردن بهترین تنظیم دوربین پلاک خوان جهت جانمایی دوربین در نرم افزار پلاک خوان پارکینگ مطالب نوشته شده در رابطه با جانمایی تنظیم دوربین پلاک خوان در […]