2022-08-27

قابلیت AWB در دوربین تحت شبکه

در تصاویر که در طبیعت گرفته میشود یا پارکینگ هایی که در معرض تابش نور هستند بالانس رنگ برای ایجاد تصاویر طبیعی بسیار مهم است . […]
2022-08-12

تکنولوژی defog در دوربین های مداربسته

تکنولوژی هایی که در دوربین های مداربسته استفاده میشود همواره برای افزایش نرخ بهیود خروجی تصاویر نهایی است . این تغییرات در تکنولوژی ها به منظور […]