آشنايي با چند تابع رشته اي در جاوا اسكريپت

توابع رشته اي در جاوا

 

 

1- lengh: تعداد كاراكترهاي رشته را برمي گرداند:

var str = “Hello World!”;

var n  = str.lengh;

2- charAt: يك عدد(انديس) دريافت كرده و كاراكتر معادل با آن عدد را از درون رشته استخراج مي كند.

var str = “Hello World!”;

var res = str.charAt(3);

3- indexOf: يك كلمه را دريافت كرده درون جمله جستجو مي كند در صورتي كه پيدا كند شماره انديس اولين موقعيت پيدا شده را برمي گرداند و اگر پيدا نكرد مقدار -1 را برمي گرداند.

var str = “Hello World, welcon to the universe.”;

var n = str.indexOf(“welcom”);

4- LastIndexOf: آخرين موقعيتي كه كلمه مورد نظر را درون رشته پيدا كرده است را برمي گرداند:

var str = “Hello Planet … planet.”;

var n = str.lastIndexOf(“planet”);

مثال 2:

var n = str.LastIndexOf(“planet”,20);

دستور فوق از پوزيشن 0 تا 20 را مورد جستجو قرار مي دهد.

5- Trim: فضاهاي خالي ابتدا و انتهاي رشته را از بين مي برد:

مثال:

var str = ”     Hello World                            “;

alert(str,trim);

6- toLowerCase: كل حروف رشته را به كوچك تيديل مي كند.

var str = “Hello World”;

var res = str.toLowerCase();

7- toUpperCase: كليه حروف رشته را به بزرگ تبديل مي كند.

8- subString: مي توان يك زير رشته را از درون يك رشته از موقعيت مورد نظر خارج نمود.

var str = “Hello World”;

var res = str.subString(1,4);

عدد 1 عدد شروع و عدد 4 خاتمه دهنده جستجو را تعيين مي كند. عدد شروع را از صفر مي شمارند و عدد دوم را از يك.

دیدگاه ها بسته شده است