آموزش استفاده از Try Catche

دستور Try Catche

 

 

اين دستور زماني كاريرد دارد كه بخواهيم از بروز خطا جلوگيري كنيم، ممكن است شما بخواهيد يك دستور را انجام دهيد اما احتمال اين كه به خطا بربخوريد وجود دارد در اينجا براي اينكه اجراي برنامه متوقف نشود مي توان از اين دستور استفاده كرد

 

 

 

آموزش استفاده از Try Catche

Try{

دستوراتي كه ممكن است به خطا بربخورد

}

Catche{

در صورت بروز خطا اتفاق مي افتد

}

Finally{

كدهاي اين قسمت در هر صورتي اجرا مي شود

}

 

ابتدا دستورات داخل try اجرا مي شوند اما به هر دليلي به خطا برخورد كند دستورات catche اجرا مي شوند.

Finally اختياري مي باشد و دستورات آن در هر صورت اجرا مي شوند.

مثال:

try

            {

                Convert.ToInt32(textBox1.Text);

                label1.Text = “is digit”;

            }

            catch (Exception)

            {

                label1.Text = “is word”;

            }

            finally {

                textBox1.Text = “”;

            }

دیدگاه ها بسته شده است