آموزش ساختن WebUserControl

WebUserControl

 

چنانچه بخواهيم يك كنترل شخصي ايجاد كرده و از آن بارها استفاده كنيمكافي است از منوي وبسايت بر روي AddNewItem و سپس WebUserControl را انتخاب كنيم.

يك WebUserControl فايلي است كه از پسوند ASCX ايجاد مي شود پس از طراحي مورد نظر جهت فراخواني آن درون صفحات خود ابتدا بايد آن را Register كنيم از اين رو كافي است WebUserControl خود را به درون صفحه page خود بكشيم و رها كنيم همچنين جهت مقداردهي خودكار در زمان اجراي برنامه كافي است به تگ هاي Html درون WebUserControl يك نام(id) داده و يك خاصيت runat=” server ” ، سپس درون صفحه c# وب يوزر كنترل خود براي هر كدام از نام ها يك خاصيت ايجاد مي كنيم مثلا فرض كنيد دكمه ادامه مطلب به صورت زير درون آن ايجاد كرديم:

 

 

<a class=”more” id=”more” runat=”server”>ادامه مطلب…</a>

 

 

Property مربوط به آن به صورت زير مي شود:

public string propMore

    {

        set { more.HRef = value; }

    }

 

 

جهت فراخواني آن در صفحه Default يك كنترل PlaceHolder قرار داده و از كدي شبيه به زير استفاده مي كنيم:

 

WebUserControl wuc = new ASP.webusercontrol_ascx();

PlaceHolder1.Controls.Add(wuc);

wuc.propMore = “http://persiancode.net/”;

دیدگاه ها بسته شده است