آموزش كار با تايمر در ASP.Net

Timer

 

 

SetInterval

 

 با اين تابع مي توان دستورات را زمان بندي كرد تا با رسيدن به زمان مورد نظر دستورات را اجرا كند. اين تابع داراي دو پارامتر ورودي به شرح زير مي باشد:

  • پارامتر اول: نام تابعي است كه بايد فرامين درون آن را اجرا كند.

  • پارامتر دوم: يك عدد در واحد ميلي ثانيه است.

 

<button onclick=”myfunction()” >try</button>

    <script type=”text/javascript”>

        var myvar;

        function myfunction() {

            myvar = setInterval(alertfunc(), 300);

        }

        function alertfunc() {

            alert(“Hello”);

        }

    </script>

 

 

از كار انداختن تابع SetInterval

 

مي توان از تابع clearInterval استفاده نمود بدين صورت كه هنگام فراخواني تابع setInterval يك شي از آن تابع ايجاد مي كنيم سپس شي ايجاد شده را درون متد clearInterval فراخواني مي كنيم:

 

var m = setInterval(alert(“hello”), 300);

clearInterval(m);

 

()SetTimeout

 

روش استفاده از اين تابع مانند SetInterval مي باشد با اين تفاوت كه اين تابع هنگامي كه زمان تعيين شده آن فرا برسد دستور را اجرا كرده و از كار مي افتد.

مثال: كد زير با اجرا شدن صفحه پس از طي شدن 3 ثانيه يك پيام خوش آمدگويي نشان مي دهد.

 

setTimeout(alertfunc(), 3000);

        function alertfunc() {

            alert(“Welcom”);

       }

 

 

جهت از كار انداختن اين تابع قبل از سررسيد آن از تابع ()clearTimeout استفاده مي كنيم.

 

دیدگاه ها بسته شده است