آموزش DataSet در Asp.Net

DataSet

 

 

كلاسي مي باشد جهت نگهداري جداول و درخواست هاي مربوط به هر جدول، اين كلاس كليه اطلاعات مربوط به اتصال،ساختار جداول و درخواست ها را به صورت گرافيكي نمايش مي دهد. براي ايجاد يك DataSet از منوي وبسايت بر روي AddNewItem كليك كنيد سپس جداول مورد نظر را از پنجره ServerExploler به ديتاست ايجاد شده بكشيد به طور خودكار در فايل web.conf يك رشته اتصال كه نحوه برقراري ارتباط را به ديتاست تعيين مي كند ايجاد مي شود، در قسمت TableAdapter جدول مورد نظر در ديتاست راست كليك كرده و براي ايجاد يك درخواست جديد بر روي گزينه AddQuery كليك كنيد پنجره اي با سه انتخاب باز مي شود:

  • UseSQLstatement: دستورات sql به صورت يك رشته درون بدنه وبسايت ذخيره مي شود.

  • CreateNewStoredProcedure: دستور sql در طرف sqlserver نوشته مي شود.

  • UseExistingStoreProcedure: از يك دستور نوشته شده sqlserver استفاده مي كنيم.

بر روي Next كليك مي كنيم در پنجره بعد نوع درخواست را انتخاب مي كنيم و…

فرض كنيد جدولي به نام Users را به درون ديتاست كشيده ايم و يك درخواست به نام isUsersExist ثبت كرده ايم در اين درخواست نام كاربري و كلمه عبور را ذخيره كرده ايم ويك داده از نوع Object برمي گرداند

درون page دو TextBox و يك دكمه قرار داده، در رويداد دكمه كدهاي زير را مي نويسيم:

DataSetTableAdapters.UsersTableAdapter u = new DataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();

Object obj = u. isUsersExist(TextBox1.Text , TextBox2.Text);

if(obj == Null) Literal1.Text = “Try Again”;

else Literal1.Text = “Welcom”;

دیدگاه ها بسته شده است