ابزار AdRotator در ASP.NET

AdRotator

 

 

 

از اين كنترل زماني مي شود استفاده كرد كه بخواهيم تصاويري و يا تبليغاتي را به صورت تصادفي انتخا ب و نمايش دهيم جهت استفاده از اين كنترل ابتدا يك فايل xml ايجاد مي كنيم درون فايل xml كليك كرده در پنجره properties ، schemas مربوط به AdRotator را انتخاب مي كنيم سپس يك تگ Advertisements باز كرده به ازاي هر تصوير فرامين زير را درون آن وارد مي كنيم:

<Advertisements>

  <Ad>

    <ImageUrl>~/images/pic1.jpg</ImageUrl>

    <NavigateUrl>http://www.1800flowers.com</NavigateUrl>

    <Impressions>20</Impressions>

    <Keyword>flowers</Keyword>

  </Ad>

  <Ad>

    <ImageUrl>~/images/pic2.jpg</ImageUrl>

    <NavigateUrl>http://www.google.com</NavigateUrl>

    <Impressions>50</Impressions>//احتمال برنده شدن

    <Keyword>blue</Keyword>

  </Ad>

  .

  .

  .

</Advertisements>

 

 

حال كنترل AdRotator را از جعبه ابزار به فرم اضافه كرده، در پنجره خواص از خاصيت AdvertisementsFile فايل xml را انتخاب مي كنيم.

 

 

<asp:AdRotator ID=”AdRotator1″ Height=”600″ Width=”300″ runat=”server” ImageUrlField=”ImageUrl” AdvertisementFile=”~/XMLFile2.xml”  />

دیدگاه ها بسته شده است