استفاده از رندوم در اس کیو ال

تابع رندوم در اس کیو ال rand

در این آموزش ما قصد داریم با استفاده از یک کوئری ساده طریقه کد نویسی حلقه for که با استفاده از while در sql ساخته میشود یکسری تاریخ را ایجاد کنیم و با استفاده از تابع rand در sql یک عدد را تولید کنیم.

تابع rand  در sql عددی بین 0و1 به ما میدهد که ما با استفاده از آن تصمیم گیری ما برای ساخت و استفاده از عدد را آسان میکند.

در کد زیر با استفاده از تابع rand چنانچه عدد تصادفی کمنتر از 0.1666 بود ما مقدار 0 در غیر اینصورات عدد 1 را چاپ میکنیم. از این کوئری جهت انجام تست فشار در sql استفاده میشود که شما میتواند به یکباره جدولی از بانک داده خود را به یکباره پر کرده و عملکرد طراحی خود را مشاهده کنید:

declare @a float
declare @dd int =1,@mm int =7
declare @m nvarchar(2),@d nvarchar(2)
while @mm <=11
begin
set @dd = 1
while @dd <=30
begin
set @a= rand()
if LEN(@dd)=1 set @d =’0’+CONVERT (nvarchar(2),@dd )
else set @d =CONVERT (nvarchar(2),@dd )
if LEN(@mm )=1 set @m =’0’+CONVERT (nvarchar(2),@mm )
else set @m =CONVERT (nvarchar(2),@mm )
if @a >0.1666 print 1
else print 0
print ‘1394/’+@m+’/’+@d
–insrt into table…
set @dd = @dd +1
end
set @mm=@mm+1
end

دیدگاه ها بسته شده است