انواع روش هاي استايل دهي به صفحات

CSS: Cascade Style Sheet سبك نامه هاي آبشاري

 

راهي جهت تغيير عملكرد و شكل ظاهري تگ هاي Html مي باشد، دستورات css به سه روش زير اعمال مي شود:

 

 

روش اول: InLine-Tag

شكل ظاهري اعمال دستورات در اين روش به صورت زير مي باشد:

<tag style=”خاصيت:مقدار; خاصيت:مقدار; خاصيت:مقدار;…”>……</tag>

مثال:

<p style=”background:#060;color:#fff;height:200px; width:300px;”>Page Graf 1</p>

 

معايب اين روش

1-      اعمال تغييرات درون صفحه را مشكل مي كند.

2-      اندازه صفحه را افزايش مي دهد.

3-      كدهاي صفحه ناخوانا مي شوند.

 

 

روش دوم: روش Internal-Page

در اين روش دستورات درون يك تگ style قرار گرفته و اين تگ را درون تگ head قرار مي دهيم.

<style>

Selector{خاصيت:مقدار; خاصيت:مقدار;…}

Selector{خاصيت:مقدار; خاصيت:مقدار;…}

.

.

.

</style>

مثال:

<style type=”text/css”>

      p{background-color:Red;}

      body{direction=rtl; background-color:#0cf;}

</style>

 

تنها عيب اين روش در اين است كه اگر چندين صفحه داشته باشيم و دستورات يكساني براي آنها در نظر بگيريم اين دستورات بايد در ابتداي همان صفحات تكرار شود.

 

 

 

روش سوم: External-Css

در اين روش يك فايل با پسوند css ايجاد شده و دستورات درون آنها قرار مي گيرد(بدون تگ Style) سپس در ابتداي هر صفحه توسط تگ Link آدرس فايل css را به صورت زير تعريف مي كنيم:

<Link  type=”text/css” rel=”StyleSheet” href=” Cssآدرس فايل” >

دیدگاه ها بسته شده است