بهترین محل مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

  • جانمایی و نصب مناسب دوربین پلاک خوان :

با اهمیت ترین موضوع در جانمایی دوربین تشخیص پلاک در پارکینگها شناسایی آخرین توقف وسیله نقلیه میباشد .در پارکینگها جلوی کانکس یا اتاقک نگهبانی ورود و خروج برای گرفتن یا پرداختن کارت یا قبض ورودی پارکینگ میباشد.

مهمترین موضوع نیز در اتوماسیون پارکینگ داشتن میانگین سرعت خودرو های ورودی به پارکینگ و خروجی و نیز  موانع موجود برای تشخیص پلاک مقابل دوربین با پلاک میباشد تا بتواند بیشترین بهره وری را از مکان را داشته باشیم. مثلا استفاده تنظیم دوربین روی 2MP با توجه به زمان 0.6 ثانیه برای تشخیص پلاک نیاز خواهیم داشت باید حداقل خودرو در زاویه دید در آستانه شناسایی 0.6 ثانیه قرار گیرد، پس فرضا اگر خودرویی با سرعت 50 کیلومتر در ساعت به پارکینگ وارد شود سرعت آن نیز  حدود 13.5 متر در  هر ثانیه خواهد بود و چون 13.5 متر در هر ثانیه سرعت کمتر از آستانه شناسایی دوربین میباشد بنابراین پلاک شناسایی میشود .  ولی چنانچه خودرویی با سرعتی معادل  130 کیلومتر در هر ساعت وارد پارکینگ شود سرعتی در حدود 35 متر در هر ثانیه خواهد داشت و تشخیص پلاک خودروی عبوری ممکن نخواهد بود !

همانطور که میدانید نرم افزار پلاک خوان ما  چنانچه زاویه دیدی در حدود 45 درجه با پلاک خودرو در حالت افقی داشته باشد میتواند پلاک را شناسایی کند ، این زاویه درمورد زاویه عمودی (در ارتفاع) نیز صادق است.  ولی هرچه این زاویه کمتر گردد درصد صحت پلاک نیز بالاتر میرود چون همپوشانی برخی از عددها و کلمات شبیه هم کمتر خواهد شد ، مثلا فرض کنید عدد 3 را با زاویه 50 درجه از بغل ( افقی )مشاهده میکنید، دندانه سوم عدد 3 بر روی دندانه دوم همپوشانی شده بصورتیکه عدد 3  شبیه به عدد 2 خوانده میشود ! این همپوشانیها باعث ایجاد شباهتهای زیادی میشود مثلا عدد 7 به 2   حرف “ک” به “ی” یا حرف “س” به “ص” یا :9″ به “1” پس توصیه میشود زاویه نصب دوربین را بین 0 تا 30 درجه تنظیم کنید تا بهترین پلاک را از تصویر داشته باشیم و بهترین تشخیص پلاک را برای آن پلاک بیابیم.

پیدا کردن زاویه دوربین با پلاک خودرو:

زاویه دوربین با پلاک

زاویه دوربین با پلاک

 زاویه B  زاویه مورد بحث در نرم افزار تشخیص پلاک است ، هر چه این زاویه بیشتر باشد شناسایی و تشخیص پلاک راحتتر و بهتر میشود ، این زاویه باید حداکثر بین 0 درجه تا 45 درجه باشند.

بررسی یک نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان صحیح:

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

دوربین در فاصله 4 متری از پلاک قرار دارد ، پس زاویه با دوربین با 27 درجه است .

بررسی یک نمونه جانمایی غلط:

محل مناسب جانمایی دوربین پلاک خوان

محل مناسب جانمایی دوربین پلاک خوان

                                               

دوربین در فاصله 2 متری از پلاک قرار دارد ، پس زاویه با دوربین با 50 درجه است و خارج از محدوده تعیین شده قرار گرفته است.

روش محاسبه زاویه دوربین با پلاک با اندازه گیری 3 نقطه ای :

محل توقف خودرو جلوی کانکس روی پلاک را A بنامید.

نقطه ای را که دوربین قرار دارد  B  بنامید.

نقطه دلخواهی از کانکس را انتخاب کنید و آنرا C  بنامید.

اکنون فاصله های A,B,C را با متر دقیق اندازه گیری کنید.

زاویه B با فرمول زیر محاسبه میشود:

زاویه B را محاسبه مبکنبم:

محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان

محاسبه زاویه دوربین پلاک خوان

بنابراین:

برای پیدا کردن زاویه میتوانید از جدول زیر کمک بگیرید:

مقدار ArcCos

0.65

0.71

0.77

0.82

0.87

0.91

0.94

0.97

0.98

0.99

1

زاویه بر حسب درجه

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

جانمایی دوربین پلاک خوان در ارتفاع :

ارتفاع در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

ارتفاع در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

زاویه ارتفاع اول a که 15 درجه است و با دوربین x بر روی پایه نصب شده است. زاویه دومb  که حدود 30 درجه و با دوربین Y که بر روی پایه نصب شده است و زاویه سوم c  که حدود 45 درجه است و با دوربین Z بر روی پایه نصب شده است.

برای پیدا کردن بهترین مکان مناسب جهت جانمایی دوربین پلاک خوان در ارتفاع هر قدر زاویه به صفر نزدیک باشد دقت شناسایی پلاک بیشتر خواهد شد. ممکن است با توجه به محل فیزیکی پارکینگ جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان در حالتهای ایده آل را نداشته باشیم مثلا در سیستمهای کنترل تردد ممکن است دوربین در ارتفاعی در فاصله 5 متری از سطح زمین قرار بگیرد پس با توجه به زاویه فاصله دوربین از خودرو تغییر میکند؛ مثلا اگر دوربین در ارتفاع 5 متری باشد چنانچه زاویه 30 درجه باشد (مانند دوربین در پایه Y مطابق عکس) پلاک از دوربین تقریبا 8.5 متر خواهد بود و اگر بخواهیم فاصله از پلاک را کمتر در نظر بگیریم باید زاویه عمودی با پلاک را بیشتر کنیم.

ارتفاعهای مجاز نصب دوربین پلاک خوان با زاویه های 45 و 30 و 15 درجه پلاک :

زاویه مناسب در ارتفاع جانمایی دوربین پلاک خوان

زاویه مناسب در ارتفاع جانمایی دوربین پلاک خوان

 

نکته: حاصل جمع زوایای افقی و عمودی نباید از حداکثر 75 درجه تجاوز کند. این زاویه را زاویه مطمئن میگویند.

دیدگاه ها بسته شده است