تركيب چند select در SQLServer

چگونه چند select را با هم تركيب كنيم؟

 

 

 

حتما برايتان پيش آمده كه نياز به چند select داشتيد كه جواب همه آنها را در يك جدول نمايش دهيد، در چنين حالتهايي بايد همه select ها را با هم UNION كنيد.

شرط لازم براي UNION كردن اين است كه تعداد و نام فيلدها در همه select ها بايد يكي باشد.

 

دستور UNION

 

 

SELECT columnA , columnB from tblA

UNION

select columnA , columnB from tblB

دیدگاه ها بسته شده است