توابع رشته ای بخش 1

کار با توابع رشته ای در sql

در این بخش مثالها و توضیحاتی از توابع رشته ای موجود در SQL را شرح میدهیم- این توابع جزء توابع داخلی اس کیو ال میباشند:

تابع Left :

این تابع از سمت چپ رشته به اندازه دلخواه کاراکتر برمیگرداند، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Left ({نام رشته ,  تعداد کاراکتر دلخواه{متغیر عددی)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’Hello World‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = LEFT(@strTest ,5)
print @strResult

خروجی کلمه Hello میباشد.

تابع Right:

این تابع از سمت راست رشته به اندازه دلخواه کاراکتر برمیگرداند، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Right ({نام رشته ,  تعداد کاراکتر دلخواه{متغیر عددی)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’Hello World‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = Right(@strTest ,5)
print @strResult

خروجی کلمه World میباشد.

تابع SubString:

این تابع یک رشته را دریافت کرده و از نقطه شروع دلخواه به طول دلخواه از سمت چپ زیر رشته را بر میگرداند، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Left (تعداد کاراکتر,نقطه شروع,نام رشته)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’My Name Is Ali Habibi‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = substring(@strTest ,12,3)
print @strResult

خروجی کلمه Ali میباشد. در این تابع اندیس گذاری برای هر کاراکتر از شماره 1 شروع میشود بدین معنی که مثلا برای مثال بالا کلمه M  خانه 1 و کلمه y  در خانه 2 قرار دارد.

تابع Ltrim , Rtrim:

این توابع هریک رشته ای را دریافت میکنند و فضاهای خالی از سمت چپ و یا راست رشته را حذف میکنند تابع Ltrim  اگر سمت چپ فضای خالی داشته باشد حذف میکند و تابع Rtrim  اگر سمت راست فضای خالی داشته باشد حذف میکند، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Ltrim (نام رشته)

Rtrim (نام رشته)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’ ali ‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = Ltrim(@strTest)
print @strResult
set @strResult = Rtrim(@strTest)
print @strResult

خروجی اول ”   ali”  و خروجی دوم “ali   ”  میباشد.

تابع Upper, Lower:

این توابع هریک رشته ای را دریافت میکنند و حروف آنرا کوچک یا بزرگ میکنند. از تابع Lower  جهت کوچک کردن و از تابع Upper جهت بزرگ کردن حروف استفاده میگردد. کاربر این توابع بیشتر در هنگام ثبت نام کردن ، ورود به نرم افزار ، رمز عبور و این قبیل استفاده میگردد، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Lower (نام رشته)

Upper (نام رشته)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=’I am Ali Habibi‘,@strResult nvarchar(50)
set @strResult = lower(@strTest)
print @strResult
set @strResult = upper(@strTest)
print @strResult

خروجی اول i am ali habibi و خروجی دوم I AM ALI HABIBI میباشد.

تابع Replace:

این تابع 3 رشته را دریافت میکند و چنانچه رشته دومی در اولی موجود بود سومی را بجای دومی در اولی جایگزین میکند، ساختار کلی استفاده از این تابع بصورت زیر است:

Replace (رشته سوم,رشته دوم,رشته اول)

به مثال و خروجی زیر توجه کنید:

declare @strTest nvarchar(50)=‘Hello Ali Habibi’,@strResult nvarchar(50),@str1 nvarchar(10)=‘Ali’,@str2 nvarchar(10)=‘Mohammad’
set @strResult =REPLACE (@strtest,@str1,@str2)
print @strResult

خروجی کلمه Hello Mohammad Habibi میباشد.

دیدگاه ها بسته شده است