توابع رشته ای در اس کیو ال بخش 2

آموزش کار با توابع رشته ای در SQL

تابع ascii و char

تابع ascii  در اس کیو ال یک کاراکتر را دریافت میکند و کد اسکی معادل آنرا چاپ میکند. تابع char  نیز کد اسکی که یک عدد صحیح میباشد را دریافت کرده و کاراکتر متناظر با کد اسکی آنرا چاپ می کند. ساختار استفاده از این توابع بصورت زیر میباشد:

Ascii(کاراکتر)

char(کد اسکی)

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print ascii(‘a’)

خروجی:

97

print char(97)

خروجی:

a

تابع charindex

این تابع در اس کیو ال دو رشته دریافت میکند و چنانچه رشته اولی در دومی موجود باشد شماره کاراکتر شروع رشته را برمیگرداند. ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

Charindex(رشته اول ,  رشته دوم)

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print charindex(‘reza’,’aliReza’)

خروجی:

4

print charindex(‘aaa’,’aliReza’)

خروجی:

0

تابع len

این تابع در اس کیو ال یک  رشته دریافت میکند و طول رشته را برمیگرداند. ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

len(رشته مورد نظر)

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print len(‘ali’)

خروجی:

3

تابع replicate

این تابع یک  رشته و یک عدد را دریافت میکند و به تعداد عدد ذکر شده رشته را تکرار میکند. ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

replicate(رشته,عدد )

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print replicate(‘ali’,3)

خروجی:

alialiali

تابع reverse

این تابع یک  رشته را دریافت میکند و آنرا بصورت معکوس برمیگرداند . ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

reverse(رشته )

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print reverse(‘Ali’)

خروجی:

ilA

تابع stuff

این تابع دو رشته و دو عدد را دریافت میکند و رشته دوم در میان رشته اول در نقطه عدد اول جایگذاری کرده و به تعداد عدد دوم از نقطه شروع عدد اول حذف مینماید . ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

stuff(رشته اول , عدد اول  , عدد دوم  ,  رشته دوم )

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

declare @s nvarchar(50)=‘Hello World’

set @s=STUFF(@s,4,1,‘**’)

print @s

خروجی:

Hel**o World

در مثال بالا همانطور که میبینید از کاراکتر چهارم رشته یعنی حرف  l  به طول یک کاراکتر را حذف کرده و علامت ** را بجای آن قرار داده است.

تابع substring

این تابع یک  رشته و دو عدد را دریافت میکند و از کاراکتر متناظر با عدد اول در رشته به طول عدد دوم زیر رشته را بر میگرداند . ساختار استفاده از این تابع بصورت زیر میباشد:

substring(رشته  ,  عدد اول  ,  عدد دوم )

به مثال زیر برای استفاده از این تابع در اس کیو ال و خروجی آن دقت کنید:

print substring(‘my name is Ali’,9,6)

خروجی:

is Ali

دیدگاه ها بسته شده است