جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین

  • جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین :

در جانمایی دوربین پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ برای حالتی که خودرو در شیب قرار گرفته است قطعا جانمایی دوربین پلاک خوان در ارتفاع تاثیر گذار خواهد بود :

"<yoastmark

در نمونه بالا فاصله دوربین از پلاک 7 متر است و در ارتفاع 5.5 متری قرار دارد که با توجه به جدول ارتفاع مجاز ارتفاع دوربین اول مجاز است اما شیب پارکینگ باعث بیشتر شدن زاویه با پلاک میگردد و تا 46 درجه افزایش میابد که در این حالت باید ارتفاع دوربین را کم کنیم و مثلا در ارتفاع 2 متری با زاویه 15 درجه مناسب خواهد بود.

  • جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودروهای سنگین :

با توجه به محل نصب پلاک و نیز فاصله گرفتن خودرو از کانکس باید لاین حرکت پلاک گشادتری نسبت به خودروهای سواری داشته باشیم:

"<yoastmark

 نحوه ساخت پارکینگ این را میطلبد که دربهای بزرگتری را برای تردد این خودرو ها در نظر بگیرند و نیاز به زاویه دید بیشتری برای مشاهده پلاک خواهیم داشت.

بررسی انواع جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگهای خودروهای سنگین:

نمونه 1 :

وضعیت جانمایی: نیاز به پناهگاه با 0.4 متر

رزولوشن: 1مگا پیکسل

زوم: زاویه دید 30 درجه

"<yoastmark

جانمایی:

فاصله از کانکس:  4متر

فاصله از پلاک: 5.8 متر

زاویه بین پلاک و دوربین: 31 درجه

برد مفید تشخیص پلاک:6.7 متر

جانمایی مناسب ایده آل این حالت برای دوربین با رزولوشن 2 مگا پیکسل:

"<yoastmark

فاصله از کانکس: 4.75 متر

فاصله از پلاک: 6.5 متر

زاویه بین پلاک و دوربین: 28 درجه

برد مفید تشخیص پلاک: 13.5 متر

برای جانمایی ارتفاع دوربین پلاک خوان پارکینگ خودروهای سنگین حداقل ارتفاعباید  80 سانتیمتر باشد چرا که در این وضعیت زاویه به صفر درجه نزدیکتر خواهد بود.

جانمایی دوربین در ارتفاع در حالتهای فوق:

در حالت فاصله از پلاک 5.8 متر: حداکثر تا ارتفاع 5.5 متر – ارتفاع مطمئنه 3.2

در حالت فاصله 6.4 متری: حداکثر در زاویه عمود 45 درجه در ارتفاع 6.3 متر – ارتفاع مطمئن 30درجه ارتفاع 3.7 متر

این جانمایی ها برای پارکینگها در سیستم کنترل تردد و اتوماسیون پارکینگ جهت استفاده از نرم افزار پلاک خوان مورد استفاده قرار میگیرند.

دیدگاه ها بسته شده است