خاصيت AutoPostBack در ASP.Net

AutoPostBack

به طور ذاتي فقط كنترل دكمه مي تواند اطلاعات را به سرور پست كند، ولي چنانچه بخواهيم كنترل هاي ديگر نظير CheckBox,RadioButton و… قادر به ارسال اطلاعات به سرور باشند كافي است خاصيت AutoPostBack آنها را Tru كنيم.
مثال: يك CheckBox وTextBox به صفحه اضافه كنيد وداخل رويداد CheckedChanged مربوط به CheckBox كد زير را بنويسيد:

TextBox.Text = “HelloWord”;

حالا برنامه را اجرا كنيد بايد با گذاشتن و برداشتن تيك CheckBox متن داخل TextBox نمايش داده شود ولي اين اتفاق نمي افتد چون خاصيت AutoPostBack مربوط به false , CheckBox است آنرا true كنيد و برنامه را مجددا run كنيد مي بينيد كه متن نمايش داده مي شود.

دیدگاه ها بسته شده است