سایر توابع درونی اس کیو ال

تابع app_name() :

این تابع نام برنامه در حال اجرا را برمیگرداند.

مثال:

print app_name()

خروجی:

Microsoft SQL Server Management Studio – Query

تابع  convert :

این تابع نام برای تبدیل نوع متغیرها به یکدیگر استفاده میشود.

مثال:

declare @i int,@s nvarchar(10)=’200′

set @i = 3*convert(int,@s)

print @i

خروجی:

600

تابع  current_User:

این تابع نام برای کاربر اجرا کننده را برمیگرداند.

مثال:

print current_User

خروجی:

dbo

تابع  host_Name():

این تابع نام کامپیوتر متصل به دیتابیس را برمیگرداند.

مثال:

print host_Name()

خروجی:

Delta

تابع  isnumeric:

این تابع درصورتیکه محتوی رشته ورودی عدد باشد 1 وگرنه 0 را برمیگرداند.

مثال:

declare @s nvarchar(10)=’100′

print isnumeric(@s)

خروجی:

1

set @s=’ali’

print isnumeric(@s)

خروجی:

0

تابع  isnull:

اگر مقدار خروجی null  باشد مقدار پیشفرض که همان متغیر دوم است را برمیگرداند و گرنه خود مقدار را برمیگرداند.

مثال:

declare @s nvarchar(10)=null

print isnull(@s,’hi’)

خروجی:

Hi

set @s = ‘Good’

print isnull(@s,’hi’)

خروجی:

Good

 

دیدگاه ها بسته شده است