شبه كلاس ها در CSS

شبه كلاس ها

شبه كلاس ها در CSS براي اضافه كردن effect هاي خاص به بعضي از Selector ها استفاده مي شود، نحوه استفاده از يك شبه كلاس به صورت زير مي باشد:

Selector:Psendo-class{Property:Value;}

 

كد زير را در نظر بگيريد:

a:Link{color:#ff0000;}

a:visited{color:#00ff00;}

a:hover{ color:#ff00ff;}

a:hover{ color:#0000ff;}

 

به نكات زير توجه كنيد:

  • a:hover بايد بعد از a:Link و a:Visited آورده شود.

  • a:Active بايد بعد از a:Hover آورده شود.

  • نام شبه كلاس، به حروف كوچك و بزرگ حساس است.

بعضي از شبه كلاس هاي ديگر عبارتنداز:

Focus: در عناصر Input مانند textbox اگر مكان نما روي آن قرار داشته باشد. مثال:    input.focus

First-letter: اولين حرف تگ مورد نظر را انتخاب مي كند. مثال:   p:first-letter

First-line: : اولين خط تگ مورد نظر را انتخاب مي كند. مثال:   p:first-line

First-child: هر تگي كه اولين فرزند براي والد خود محسوب شود. مثال:     p:first-child

before: قبل از تگ يك محتوا درج مي كند. مثال:     b:before

after: بعد از تگ يك محتوا درج مي كند. مثال:     b:after

 

دیدگاه ها بسته شده است