شناسایی آستانه تشخیص پلاک

 

  • شناسایی دورترین نقطه قرائت پلاک در بهترین تنظیم دوربین 3MP تست واقعی:

آستانه دید دوربین پلاک خوان

آستانه دید دوربین

باید بدانیم در واقعیت کدام حالت برای پیداکردن آستانه تشخیص در دوربین در قرائت پلاک  مناسب خواهد بود . این تحقیق را مبنی بر فاصله شناسایی پلاک در کیفیت مختلف در زاویه 0  در مقابل پلاک و در روشنایی انجام میدهیم .

دوربین در حالت زوم بر روی حداکثر فاصله کانونی و در حالت فیکس بر روی کمترین فاصله کانونی تنظیم شده است . نتیجه  های بدست آمده در جدول میباشند :

ردیف

Resolution

FPS

Quality

آستانه شناسایی پلاک در بیشترین فاصله کانونی(متر)

آستانه شناسایی پلاک در کمترین فاصله کانونی(متر)

شناسایی پلاک (ثانیه)

CPU Usage

1

3M

10

Best

23

8.5

2.5

75

2

3M

15

General

21

8

1.6

73

3

3M

10

Worst

19

7

1

65

4

2M

15

Best

19

7

1

73

5

2M

10

General

19

7

0.6

55

6

2M

15

Worst

17

6.5

0.8

60

7

1M

15

Best

12

4.5

0.4

43

8

1M

15

General

12

4.5

0.2

38

9

1M

15

Worst

11

4

0.2

30

نتیجه :

مدت زمان لازم برای تشخیص پلاک توسط نرم افزار پلاک خوان خودرو  یکی بودن  فاصله آستانه تشخیص پلاک[1] تنظیم بودن Resolution  روی 3 مگا پیکسل به صرفه نبوده لذا استفاده از دوربین3MP  صرفا جبرای  داشتن لنز خوبتر در تشخیص پلاک در نرم افزار کنترل تردد مناسبتر هستند، پس ردیفهای 1,2,3 از لیست حذف میشوند.

در مقایسه گزینه موردهای  4م و 5م  با توجه به اینکه شماره 5 ارای Cpu Usage کمتر با متراژ بیشتر جهت تشخیص پلاک را دارد پس شماره 5 به نسبت  4 گزینه بهتر و نیز در مقایسه با مصرف پردازشگر بیشتر بودن دید تشخیص پلاک به نسبت به شماره 6 بنابراین شماره 5 از همه گزینه ها در رزولوشن 2 مگا پیکسل بهتر است .

با مقایسه رزولوشن 1MP  شماره 8 از 7 بهتر است چون آستانه قرائت پلاک هر دو یکی میباشند ولی شماره 8 دارای درصد مصرف کمتری از از سی پی یو برای شناسایی و تشخیص پلاک را دارد، و در مقایسه مورد 8 و 9 با از دست دادن 1 متر از آستانه شناسایی پلاک 8 درصد از مصرف پردازنده خواهیم کاست ، پس میتوان نتیجه گرفت استفاده از گزینه 9 برای سیستمهای با CPU ضعیفتر و گزینه 8 برای سی پی یو های قویتر مناسب خواهند بود.

اگر هدف از تشخیص پلاک متراژهای دورتر باشد میتوانیم از دوربین 2MP گزینه 5 استفاده کنید، بنابراین با حذف کردن گزینه های اضافی میتوانیم از جدول خصوصیات زیر برای تنظیم دوربین خود جهت قرائت و شناسایی پلاک در اتوماسیون پارکینگ استفاده کنیم:

Resolution

FPS

Quality

آستانه شناسایی پلاک (متر) در حالت زوم

زمان شناسایی پلاک (ثانیه)

CPU Usage

تشریح

2M

10

General

19

0.6

55%

بهترین حالت برای شناسایی پلاک از راه دور

1M

15

General

12

0.2

38%

بهترین حالت برای شناسایی از راه متوسط با سی پی یو خوب

1M

15

Worst

11

0.2

30%

بهترین حالت برای شناسایی از راه متوسط با سی پی یو ضعیف یا چند دوربینه

[1] منظور فاصله ای است که در آن قاب پلاک پیدا میشود اما معمولا قرائت پلاک 1الی 2 متر بعد از آن انجام میگردد

دیدگاه ها بسته شده است