طريقه ايجاد يك فرم ايجاد اطلاعات با بوت استرپ

فرم ورود داده

 

 

يك تگ فرم ايجاد مي كنيم، تگ فرم داراي دو كلاس مي باشد:

1- form-inline: تگ هاي ورودي را در جلوي هم ظاهر مي كند.

2- form-horizontal: تگ هاي ورودي را زير هم ظاهر مي كند.

مقدار پيش فرض form-horizontal مي باشد.

درون تگ فرم تگ div ايجاد كنيد و به آن كلاس form-group بدهيد سپس درون اين div تگ lable  و input خود را قرار دهيد.

نكته: اگر مي خواهيد در زير تگ input خود يك توضيح قرار دهيد درون يك تگ (مثلا p يا span يا h2) كلاس help-block را نسبت دهيد.

 

<form>

  <div class=”form-group”>

    <lable for=”ExampleInputEmail”> آدرس ايميل </lable>

    <input type=”Email” class=”form-control” id=”ExampleInputEmail” placeholder=”ايميل” />

    <p class=”help-block”>آدرس ايميل بايد در سرور گوگل باشد</help>

  </div>

</form>

دیدگاه ها بسته شده است