كنترل DropDown

از اين كنترل مي توان جهت ليست كردن گزينه هاي مورد نظر استفاده كرد اين گزينه ها يا به صورت ثابت(توسط خاصيت Items) ويا توسط خاصيت DataSource(دريافت از بانك) به كار مي رود.

نكته: چنانچه خواستيد اين گزينه داده ها را از بانك دريافت كند و سپس گزينه هاي ثابت مورد نظر را درون آن وارد كنيد كافيست كد زير را درون صفحه وارد كنيد:

protected void Page_SaveStateComplete(object sender, EventArgs e)

    {

        DropDownList1.Items.Insert(0, new ListItem( “گزينه اي را انتخاب كنيد” , “.”));

    }

 

 

نكته: چنانچه يك تگ Html داشته باشيد و بخواهيد خاصيت هايي به آن اضافه و يا كم كنيد كافي است به آن تگ يك نام دهيد

مثلا

 

<input type=”range” runat=”server” id=”price” />

 

حال مي خواهيم به خاصيت min و max آن مقدار دهيم و همچنين كلاس fomControl را به آن اضافه كنيد كد آن به صورت زير مي شود:

price.Attributes.Add(“Max”, max.ToString());

price.Attributes.Add(“Min”, min.ToString());

price.Attributes.Add(“class”, “form-control”);

دیدگاه ها بسته شده است