كنترل sqlDataSource

برقراري ارتباط با بانك با استفاده از  sqlDataSource

اين كنترل وظيفه اتصال به بانك اطلاعاتي و ارسال و دريافت نتيجه پرس جو را بر عهده دارد جهت استفاده از اين كنترل خواص و متدهاي زير را بايد به كار بگيريد

  • Connection String: در اين خاصيت رشته اتصال به بانك اطلاعاتي را وارد مي كنيم.

  • Select Command: در اين خاصيت رشته مورد پرس جو را وارد مي كنيم

  • Delete Command: رشته حذف از بانك را در اين قسمت وارد مي كنيم

  • Insert Command: رشته ثبت ركورد در بانك را در اين قسمت وارد مي كنيم

  • Update Command: رشته تغيير ركورد در بانك را در اين قسمت وارد مي كنيم

  • Data Bind(): مجددا اين كنترل را به روز مي كند و مقادير جديد را درخواست مي كند

مثال: در كد زير يك sqlDataSource را از طريق يك رشته اتصال به بانك متصل كرده و نام دانشجويان جدول student را بازيابي مي كنيم، داده هاي دريافتي را توسط يك حلقه مشاهده مي كنيم:

 

SqlDataSource1.ConnectionString = “Data Source=HOSSEIN-PC\SQLSERVER2008;Initial Catalog=taxiTel;Integrated Security=True”;

SqlDataSource1.SelectCommand= “select fName from student”;

SqlDataSource1.DataBind();

DataView dv = (DataView)SqlDataSource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

DataTable table = dv.ToTable();

foreach(DataRow dr in table.Rows)

      {

            Response.Write(dr[“fName”]);

                 }

دیدگاه ها بسته شده است