تبدیل تابع مکانی به تابع فرکانسی در متلب (10)

آموزش متلب

 تبدیل تابع مکانی به تابع فرکانسی در متلب 

 متریک ها و ماتریس ضرایب فیلتر مکانی در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب 10

 نوشته ها :

1- تبدیل تابع مکانی به تابع فرکانسی 

2-  فیلتر در حوزه فرکانس

3- تابع بر اساس فاصله از مبدا

4- مقایسه فیلتر بالا گذر و پایین گذر

5- با انواع متریک ها آشنا میشویم

6-  آشنایی با ماتریس ضرب داخلی 

7- آشنایی با ماتریس ضرایب  فیلتر مکانی

 تبدیل یک تابع مکانی به یک تابع فرکانسی در متلب :

1- تبدیل مستقیم از fft2 ماتریس مکان و با fft2 تصویر ضرب میکنیم و از حاصل ضربشان معکوس تبدیل فوریه میگیریم .

2- از طریق فیلتر Freqz2  متلب که دقت و سرعت بیشتری از fft2 دارد .

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f = imread ( ‘ rice . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  h = fspecial ( ‘ motion ‘ , 10 , 45 ) ;
  H1 = freqz2 ( h , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  H = ifftshift ( H1 ) ;
  G = H . * F ;
  g = ifft2 ( G ) ;
  figure ;
  subplot ( 2 , 3 , 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 3 , 2) ;
  hn = h / max ( h ( : ) ) ;
  imshow (hn) ;
  title ( ‘ The Motion Filter ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 3 , 3) ;
  imshow (g ) ;
  title ( ‘ Filtered Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 3 ,4 ) ;
  imshow (abs ( F ) ) ;
  title ( ‘ Original Image ( FFT ) ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 3 , 5 ) ;
  imshow (abs (H) ) ;
  title ( ‘ The Motion Filter (FFT) ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 3 ,6 ) ;
  imshow (abs (G) ) ;
  title ( ‘ Filtered Image ( FFT ) ‘ ) ;
  
  تبدیل تابع مکانی به تابع فرکانسی در متلب 

Original Image  * The Motion Filter  =  Filtered Image

 1. f = imread ( ‘ rice . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  h = fspecial ( ‘ motion ‘ , 30 , 45 ) ;
  H1 = freqz2 ( h , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  H = ifftshift ( H1 ) ;

فقط با تغییر دادن دامنه تغییرات تصویر را ببینیم :

تبدیل تابع مکانی به تابع فرکانسی در متلب 

نمایش شکل فیلترهای فرکانسی در حوزه فرکانس :

 

شکل فیلترهای فرکانسی در حوزه فرکانس متلب

تشکیل شبکه تازه در  u , v  :

شبکه تازه در  u , v متلب

 1. Function   [u  v] = CreateFreqGrid (M , N)
  U = 0 : M-1 ;
  U( u > M/2 ) = u ( u > M/2 ) – M ;
  V = 0 : N – 1 ;
  V (V > N/2 ) = V ( V > N/2 ) – N ;
  [ U  V ] = meshgrid ( U , V ) ;
  end

کسب پاسخ فرکانسی با جدول فرکانسی

 فیلتر در حوزه فرکانس :

 فیلتر در حوزه فرکانس متلب

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  % Read Image
  f = imread ( ‘ Circuit . tif ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  F = fft2 (f) ;
  % Define Filter
  d0 = 3 ;
  HLP= @ (d) double ( d< = d0 ) ;
  % Imp Lement Filter
  [ U  V ] = Create Freq Grid ( size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  D = sqrt ( U . ^2 + V . ^2 ) ;
  H = HLP ( D ) ;
  % Apply Filter
  G = H . * F ;
  g= ifft2 ( G ) ;
  % Show Results
  Figure ;
  subplot (1, 2, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot (1, 2, 2) ;
  imshow (g) ;
  title ( ‘ Filtered Image ‘ ) ;

 متریک ضرایب مکانی در متلب

پهنای باند را اضافه میکنیم میشود :

 1. % Define Filter
  d0 = 10 ;
  HLP= @ (d) double ( d< = d0 ) ;

پهنای باند متلب

با افزودن پهنای باند وضوح تصویر بیشتر میشود .

تابع را با فاصله از مبدا بررسی میکنیم .

 1. Function   [g  G] = Apply Freq Filter (f , HF)
  F = fft2 (f) ;
  [U  V] = Create Freq Grid ( size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  D = Sqrt ( U . ^2 + V. ^2 ) ;
  H = HF ( D ) ;
  G = H . *F ;
  g = ifft2 (G)
  end
  Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  % Read Image
  f = imread ( ‘ Circuit . tif ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  % Define Filter
  d0 = 50 ;
  HLP= @ (d) double ( d< = d0 ) ;
  % Imp Lement Filter
  [g  G] = = Apply Freq Filter (f , HLP) ;
  % Show Results
  Figure ;
  subplot (1, 2, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot (1, 2, 2) ;
  imshow (g) ;
  title ( ‘ Filtered Image ‘ ) ;
  
  

فیلتر میان گذر متلب

فاصله از مبدا تابع را خودکار انجام میدهد .

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  % Read Image
  f = imread ( ‘ rice . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  % Define Filter
  HLP= @ (d) double ( d< = 20) ;
  HHP= @ (d) double ( d> = 20) ;
  HBP= @ (d) double ( d> =10  &  d< = 30 ) ;
  % Imp Lement Filter
  [g1  G1] = Apply Freq Filter ( f , HLP ) ;
  [g2  G2] = Apply Freq Filter ( f , HHP ) ;
  [g3  G3] = Apply Freq Filter ( f , HBP ) ;
  % Adjust Results
  g1 = imadjust ( g1 ) ;
  g2 = imadjust ( g2 ) ;
  g3 = imadjust ( g3 ) ;
  % Show Results
  Figure ;
  subplot (2, 2, 1 ) ;
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ )
  subplot (2, 2, 2) ;
  imshow (g1) ;
  title ( ‘ LOW – Pass Filter ‘ ) ;
  subplot (2, 2,3) ;
  imshow (g2) ;
  title ( ‘ High – Pass Filter ‘ ) ;
  subplot (2, 2,4) ;
  imshow (g3) ;
  title ( ‘Band – Pass Filter ‘ ) ;
  
  

انواع فیلترها در متلب

فیلتر پایین گذر تصویر را تار میکند .

از این قابلیتها برای طراحی سیستمهای پلاک خوان و اتوماسیون پارکینگ و همچنین نرم افزار پارکینگ استفاده میشود.

فیلتر بالا گذر حواشی و تغییرات رنگ را بهتر نمایان میکند .

 

 1. % Read Image
  f = imread ( ‘ rice . png ‘ ) ;
  f = im2double ( f ) ;
  f = f ( 1 : 64 , 1 : 64 ) ;
  % Define Filters
  norder = 1 ;
  d0 = 5 ;
  w = 5 ;
  HLP= @ (d) 1 . / ( 1 + ( d ./d0 ) . ^(2*norder ) ) ;
  HHP= @ (d) 1 . / ( 1 + ( d ./d0 ) . ^(2*norder ) ) ;
  HBP= @ (d) 1 . / ( 1 + ( ( d . ^2 – d0 ^2) . / (w* d ) ) . ^ ( 2 * norder )

نتیجه فیلترها در متلب

عبور دادن بخشی از اطلاعات تصویر تصاویر متفاوتی حاصل میکند .

پهنای باند در فیلتر میان گذر تصاویر خاصی را نمایش میدهد .

با تغییر فیلترها تصاویر و رفتارهای متنوعی به دست میاوریم .

انواع متریک ها :

انواع نرم ها در متلب

 متریک ضرایب مکانی در متلب برای یافتن نواحی تکرار شده تصویر کارایی دارد .

بردار را از روی تصویر میسازیم هر بردار با خودش بیشترین مطابقت را دارد .

تطابق دو بردار از نظر ریاضی :

تطابق دو بردار از نظر ریاضی

بهترین وسیله توصیف مقایسه و شباهت  دو بردار ضرب داخلی است که مستقل از اسکیل است .

کار ماتریس ضرایب فیلتر مکانی در متلب تشخیص و شناسایی ضریب وزنی است .

ماتریس ضرایب فیلتر مکانی متلب

بررسی نقطه های روشن در تصویر g  میزان سیملارتی راتشخیص میدهیم .

 چند نمونه مثال :

 

 1. >> im show ( ‘ text . png ‘ )
  >> f = imread ( ‘ text . png ‘ )
  >> a = f ( 32:45 , 88:98 ) ;
  >> imshow (a)
  
  

بررسی نقاط روشنائی متلب

 

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f= imread ( ‘ text . png ‘ ) ;
  f= im2double ( f ) ;
  a= f ( 32:45 , 88:98 ) ;
  g= imfilter ( f , a , ‘ circular ‘ ) ;
  figure ;
  subplot ( 2 , 2 , 1 )
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 2)
  imshow ( a ) ;
  title ( ‘ The pattern ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 3)
  imshow ( g ) ;
  title ( ‘Filtered Image ‘ ) ;
  
  

 متریک ضرایب مکانی در متلب

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f= imread ( ‘ text . png ‘ ) ;
  f= im2double ( f ) ;
  a= f ( 32:45 , 88:98 ) ;
  a = a/sum ( a ( : ) ) ;
  g= imfilter ( f , a , ‘ circular ‘ ) ;
  g max = max ( g (:) ) ;
  th = 60 ;
  g2 = double ( g > = th ) ;
  g = g /max ( g ( : ) ) ;
  h = fspecial ( ‘ average ‘ , 7 ) ;
  g3 = imfilter ( g2 , h ) ;
  g3 = double ( g3 > 0 ) ;
  figure ;
  subplot ( 2 , 2 , 1 )
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 2)
  imshow ( a ) ;
  title ( ‘ The pattern ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 3)
  imshow ( g ) ;
  title ( ‘Filtered Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 ,4)
  imshow ( g2 ) ;
  title ( ‘ Processed Image ‘ ) ;
  
  

 متریک ضرایب مکانی در متلب

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f= imread ( ‘ text . png ‘ ) ;
  f= im2double ( f ) ;
  F = fft2 ( f ) ;
  a0 = f ( 32:45 , 88:98 ) ;
  A0 = fft2 (a0 , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  a1 = rot 90 (a0 , 1 ) ;
  A1 = fft2 (a1 , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  a2 = rot 90 (a0 , 2) ;
  A2 = fft2 (a2 , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  a3 = rot 90 (a0 , 3) ;
  A3 = fft2 (a3 , size ( f , 1 ) , size ( f , 2 ) ) ;
  G0 = A0 . * F ;
  g0 = real (ifft2 ( G0 ) ) ;
  G1 = A1 . * F ;
  g1 = real (ifft2 ( G1 ) ) ;
  G2 = A2 . * F ;
   g2 = real (ifft2 ( G2 ) ) ;
  G3 = A3 . * F ;
  g3 = real (ifft2 ( G3 ) ) ;
  g = g0 ;
  g = max ( g , g1 )
  g = max ( g , g2 )
  g = max ( g , g3 )
  th = 60 ;
  g2 = double ( g > = th ) ;
  g = g / max ( g ( : ) ) ;
  h = fspecial ( ‘ average ‘ , 7 ) ;
  g3 = imfilter ( g2 , h ) ;
  g3 = double ( g3 > 0 ) ;
  figure ;
  subplot ( 2 , 2 , 1 )
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 2)
  imshow ( a0 ) ;
  title ( ‘ The pattern ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 3)
  imshow ( g ) ;
  title ( ‘Filtered Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 ,4)
  imshow ( g3 ) ;
  title ( ‘ Processed Image ‘ ) ;
  
  

 متریک ضرایب مکانی در متلب

شناسایی 3 تصویر a  در افق و عمود .

 1. Clc ;
  Clear ;
  Close all ;
  f= imread ( ‘ text . png ‘ ) ;
  G3 = A3 . * F ;
  g3 = real (ifft2 ( G3 ) ) ;
  g = g0 ;
  g = max ( g , g1 )
  g = max ( g , g2 )
  g = max ( g , g3 )
  th = 60 ;
  h= double ( g > = th ) ;
  for           i= 1 : size ( h , 1 )
       for       j = 1 : size ( h , 2 )
              if       h ( i, j ) = 1
                           h ( (i– 13 ) : i, ( j – 10 ) : j ) = 1 ;
  end
  figure ;
  subplot ( 2 , 2 , 1 )
  imshow ( f ) ;
  title ( ‘ Original Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 2)
  imshow ( a0 ) ;
  title ( ‘ The pattern ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 , 3)
  imshow ( g ) ;
  title ( ‘Filtered Image ‘ ) ;
  subplot ( 2 , 2 ,4)
  imshow (h) ;
  title ( ‘ Processed Image ‘ ) ;
  figure ;
  RGB ( : , : , 1 ) = double (Xor ( f , h ) ) ;
  RGB ( : , : , 2) = f ;
  RGB ( : , : , 3) = f ;
  Imsh0w ( RGB ) ;
  
  

 متریک ضرایب مکانی در متلب

اجرا شدن کُریلیشن در حوزه های فیلتری مکان و فرکانس .

فیلتر کُریلیشن الگوهای ثابت را در تصویر شناسایی میکند اما در برابر عواملی مثل نویز و دوران های غیر صحیح و بزرگ و کوچک شدن مقاوم نیست .

اساس تشخیص در متلب ضرب داخلی است .

ادامه در مبحث 11

دیدگاه ها بسته شده است