معرفي چهار سيمبل در CSS

چهار نشانه(علامت) هنگام وارد كردن دستورات css استفاده مي شود، فرض كنيد ساختاري به صورت زير داريم:

 

<div id=”container” >

<p>First</p>

<div>

<p>ChildParagraph</P>

</div>

<p>Second</P>

<p>Third</P>

</div>

با توجه به كد فوق به معرفي چهار نشانه ذكر شده به صورت زير مي پردازيم:

 

1- Space(فضاي خالي): به كليه تگ هاي موجود درون آن نسبت داده مي شود مثلا با توجه به كد زير فونت كليه تگ هاي p ، bold مي شود.

 

div#container p{font-weight:bold;}

2- سمبل <: فقط به فرزندهاي مستقيم نسبت مي دهد. با توجه به كد زير فقط ChildParagraph ، border را دريافت نمي كنند.

 

div#container > p{border:1px solid black;}

3- سمبل +: چنانچه selector مورد نظر بعداز (بلافاصله) selector اول قرار داشته باشد نسبت مي دهد، با توجه به كد زير فقط پاراگراف second سبز مي شود:

div +p{color:green;}

4- علامت ~: به كليه selectorهاي مورد نظر كه بعداز selector اولي وجود داشته باشد نسببت مي دهد، با توجه به كد زير به كليه تگ هاي p بعداز div (حتي اگر بلافاصله بعداز آن هم نباشد) نسبت مي دهد.

 

div ~p{background-color:blue;}

دیدگاه ها بسته شده است