نمايش خطاهاي اس كيو ال

sqlExeption

 

جهت به راه اندازي خطاهاي sqlServer كافي است يك متغيير از اين كلاس در فرمان catch() ايجاد كرده و بر اساس شملره خطا پيغام مناسب را نمايش دهد.

مثال:

try

        {

        }

        catch (System.Data.SqlClient.SqlException ex)

        {

            alert.Visible = true;

            if (ex.Number == 2657)

            {

                alert.InnerHtml=“duplicate username…”;

            }

            else

            {

                alert.InnerHtml=“…”;

            }

        }

        catch

        {

            alert.Visible=true;

            alert.InnerHtml=“oop…”;

        }

alert نام تگ h3 است.

دیدگاه ها بسته شده است