نمونه جانمایی نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان برای خودرو های سواری  :

شرایط پارکینگ نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ :

خودروهای مورد تردد: خودرو های سواری

امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس: وجود دارد

دوربین مورد استفاده: 3MP 3.6-10mm h265  ( مقایسه دوربین h264 و h265 )

پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس یا اتاقک

جانمایی در فاصله 4.6 از کانکس

فاصله از پلاک 3.3 متر

جانمایی دوربین در پارکینگ سواری

جانمایی دوربین در پارکینگ سواری

برد مفید: برای دوربین 1 مگا پیکسل 9 متر و دوربین 2 مگا پیکسل 16.5 متر

ارتفاع دوربین : حداقل در ارتفاع 0.4 متر(زاویه صفر درجه) بهترین حالت- حداکثر در ارتفاع 3.30 متر (زاویه 45 درجه) ارتفاع مطمئن: زاویه 30 درجه به ارتفاع 195سانتیمتر

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 4 :

شرایط پارکینگ:

خودروهای مورد تردد: خودروی سواری

امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس: وجود ندارد

دوربین مورد استفاده: 3MP 3.6-10mm

پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس یا اتاقک

نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

 مکان جانمایی: 4.5 از لبه کانکس

فاصله از پلاک: 3.4 متربرای دوربین در حالت 1 مگا پیکسل

برد مفید در 1 مگا پیکسل:  9.2 متر

برد مفید در 2 مگا پیکسل: 12.5 متر (بهینه نیست)

ارتفاع دوربین: 3.40 متر و بهترین حالت ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) . ارتفاع مطمئن برای پلاک خوانی زاویه 30 درجه به ارتفاع 2متری خواهد بود.

جانمایی حالت بالا برای دوربین 2 مگا پیکسلی:

جانمایی دوربین در پارکینگ سواری

جانمایی دوربین در پارکینگ سواری

 فاصله دوربین از لبه کانکس: 6.4متر

فاصله از پلاک: 4.9 متر

برد مفید: 14.3 متربا زاویه 20 درجه

ارتفاع : 4.9 متری با زاویه 45 درجه و 3.6 متر و در زاویه مطمئن 30 درجه 2.7 متر – حداقل در زاویه صفر درجه 0.4 متر برآورد میشود.

خلاصه مطالب فوق:

ردیف

پنجره دریافت قبض کانکس

پناهگاه دوربین

فاصله دوربین ازلبه کانکس( متر)

فاصله دوربین از پلاک( متر)

زاویه دوربین با پلاک( درجه)

رزولوشن دوربین( مگا پیکسل)

برد مفید قبل از ورود(متر)

حداکثر ارتفاع دوربین در زاویه 45درجه( متر)

ارتفاع مطمئن دوربین در زاویه30 درجه(متر)

1

در ابتدا

نیاز ندارد[1]

2.20

3.20

25

1

9.50

3.20

1.90

2

در ابتدا

نیاز ندارد

2.20

3.20

25

2

16.50

3.20

1.90

3

در ابتدا[2]

0.4متر[3]

3.90

5

21.5

1

7.50

4.70

2.80

4

در ابتدا

0.4متر

5.70

6.75

15

2

13

6.6

3.80

5

در انتها[4]

نیاز ندارد

4.60

3.30

24

1

9

3.30

1.90

6

در انتها

نیاز ندارد

4.60

3.30

24

2

16.50

3.30

1.90

7

در انتها

0.4متر

4.50

3.40

32

1

9.20

3.40

1.95

8

در انتها

0.4متر

6.40

4.90

20

2

14.30

4.60

2.60

نتیجه گیری:

اگر پنجره کانکس در ابتدا قرار دارد و نیاز به پناهگاه الزامی باشد پس شماره 3و4 مناسب است

اگر پنجره کانکس در انتها قراردارد و نیاز به پناهگاه الزامی باشدپس شماره 7و8 مناسب است

اگر کانکس در پارکینگ نصب نیست و احتیاج به برد زیادی دارید ترجیحا پنجره در ابتدا باشد

از بین همه گزینه ها 3 و7 با توجه به امنیت بیشتر ارجحتر هستند.

[1] امکان جانمایی دوربین در موازات کانکس مشکل ساز نیست

[2] فاصله انتهای پنجره تا لبه خارجی کانکس یا اتاقک پارکبان 2.5 متر 

[3] دوربین پلاک خوان در فاصله یا پناه 0.4 متری از خط موازی منتهی به کانکس یا اتاقک

[4] فاصله انتهای پنجره کانکس تا لبه خارجی کانکس یا اتاقک صفر سانتیمتر

دیدگاه ها بسته شده است