چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :

 

شرایط پارکینگ:

خودروهای تردد کننده : سواری

امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس: وجود ندارد

دوربین مورد استفاده: Varifocal 3MP 3.6-10mm

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

امکان جانمایی و نصب دوربین پلاک خوان در نرم افزار کنترل تردد در موازات خط منتهی به کانکس یا اتاقک پارکبان وجود نداردپس باید دوربین تشخیص پلاک را 0.4 متری از خط موازی منتهی به اتاقک یا کانکس پارکبان جانمایی کنیم بهترین جانمایی برای نصب دوربین پلاک خوان محلی میباشد که برد دورتر را ببیند و در هنگام ایست کامل خودرو در جلوی کانکس دوربین پلاک خوان بتواند پلاک خودرو را مشاهده و شناسایی کند بدین معنی که زاویه ای که دوربین با مرکز پلاک میسازد از زاویه 45 درجه کمتر باشد تا نرم افزار تشخیص پلاک بتواند آنرا مشاهده کند .

فاصله 390 سانتی از لبه اتاقک پارکینگ بهترین مکان برای نصب دوربین خواهد بود .

فاصله دوربین تا پلاک:  5 متر

زاویه با پلاک زاویه 21.5 درجه

برد مفید: 7.5 متری مانده به کانکس پلاک را تشخیص دهد

جانمایی در ارتفاع: بر حسب فاصله دوربین از پلاک خودرو که 5 متر است میتواند با زاویه 45 درجه در ارتفاع 4.7 متری قرار بگیرد یا در ارتفاع مطمئنه 30 درجه در ارتفاع 2.8 متری از سطح زمین نسبت به دوربین یا در بهترین زاویه “صفر” درجه در ارتفاع 0.4 متری.

جانمایی مناسب دوربین 2 مگا پیکسل در شرایط بالا بشرح زیر میباشد:

در استفاده از دوربین 2 مگا پیکسلی برای تشخیص پلاک خودرو میتوان تا 19 متر فاصله از دوربین در حالت زوم دید 30 درجه فاصله پلاک را مشاهده کنیم. در جانمایی دوربین 1 مگا پیکسلی برای 2 مگا پیکسلی لبه کانکس مانع دید کامل تا 19 متر میشود بنابراین باید کمی عقبتر برویم تا بتوانیم جانمایی را انجام دهیم. جانمایی دوربین 2 مگا پیکسل برای نرم افزار پلاک خوان را برای تمرین به خودتان واگذار میکنیم اما در در نهایت:

بهترین مکان نصب: 5.7 متری از لبه کانکس 6.75 متری از پلاک

زاویه با پلاک:15 درجه

ارتفاع دوربین: حداکثر در زاویه 45 درجه  و ارتفاع 6.5 متری .زاویه 30 درجه مطمئن 3.7 متری. زاویه صفر درجه در بهترین حالت در ارتفاع 0.4 متری خواهد بود.

بر مفید: در فاصله 13 متر قبل از رسیدن خودرو به محل دریافت قبض یا کارت پلاک خودرو را در تشخیص دهید.

دیدگاه ها بسته شده است