چگونه بفهميم فرم توسط چه كليدي در فرم قبلي لود شده است؟

بعضي وقتها ممكن است مهم باشد فرمي كه لود شده در نتيجه فشرده شدن كدام دكمه بوده است فرض كنيد در فرم1 دو دكمه ويرايش و جديد داريم كه هردو فرم2 را باز مي كنند ولي عمليات متفاوتي را انجام مي دهند.

يك خاصيت(property) از نوع رشته در فرم2 ايجاد مي كنيم:

private string state;

public string BTN { get { return state; } set { state = value; } }

در فرم1 روي دكمه جديد دوبار كليك كرده و كدهاي زير را وارد مي كنيم:

Form2 frm2 = new Form2();//ايجاد شي جديد از فرم2

Frm2.BTN = “New”;//مقداردهي خاصيت تعريف شده در فرم2

frm2.ShowDialog();//فرم4 باز مي شود

براي دكمه ويرايش هم به همين صورت عمل مي كنيم:

Form2 frm2 = new Form2();//ايجاد شي جديد از فرم2

Frm2.BTN = “Edite”;//مقداردهي خاصيت تعريف شده در فرم2

frm2.ShowDialog();//فرم4 باز مي شود

حال در فرم2 با توجه به مقدار BTN مي توانيم تصميم بگيريم كه عمل ويرايش انجام شود يا ثبت مقادير جديد:

if (BTN == “New”)

      {…}

else if(BTN == “Edite”)

      {…}

دیدگاه ها بسته شده است