گزارش تردد نامحسوس پلاکها

گزارش تردد نامحسوس پلاکهای ورودی خروجی در نرم افزار پارکینگ

آندسته از مشتریانی که ماژول تشخیص پلاک را تهیه کرده باشند فارغ از اینکه برای خودروی ورودی کارت ثبت شود یا خیر و همینطور برای خودروی خروجی، نرم افزار میتواند پلاک خودروهایی که از جلوی دوربین منصوب در دربهای ورود و خروج تردد مینمایند ثبت و یک گزارش تجمیعی از آنها در اختیار شما قرار دهد.

شما میتوانید با این گزارش و کنترل پلاکهای ورودی و خروجی با کارتهای ثبت شده پیدا کنید که:

  • کدام کاربران برای برخی خودرو ها کارت ثبت نکرده اند

  • کدام خودروهای بدون کارت وارد پارکینگ شما شده اند

  • خودروهایی که عمدا یا سهوا در هنگام ورود کارت دریافت نکرده اند ساعت آخرین ورود ایشان را ببینید

  • لیست کاملی از پلاکهای ورودی و خروجی پارکینگ خود داشته باشید

دیدگاه ها بسته شده است