گزارش تردد پلاکهای ثبت نشده در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

گزارش تردد پلاکهای ثبت نشده در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ هوشمند

گزارش تردد نرم افزار اتوماسیون پارکینگ هوشمند

برای کار با گزارش جدید از تردد پلاکهای بدون کارت در ورود برای نرم افزار اتوماسیون پارکینگ هوشمند نسخه 5.2.6 را دانلود کنید.

این بخش از نرم افزار که قبلا طراحی شده بود و به علت نواقصی در بخش طراحی حذف شده بود اکنون برای مشتریان حساس راه اندازی گردید.

همانطور که میدانید نرم افزار اتوماسیون پارکینگ مجهز به یک کنترل تردد هوشمند برای ثبت ورود و خروج خودروها است که گزارش تردد پلاکهای ورودی و خروجی را میسر میکند.

اکنون از این امکان بسیار کاربردی برای شناسایی تخلفهای کاربر در بخش امنیتی مدیران در اتوماسیون پارکینگ استفاده شده است.

این بخش به اینصورت طراحی شده است که در هنگام ورود پلاکهایی که مشاهده میکند ثبت کرده و در زمانهای دلخواه مدیر میتواند با انتخاب بازه زمانی مورد نظر کلیه پلاکهایی که در هنگام ورود پلاک آنها در قبوض صادره موجود نیست و یا در هنگام خروج پلاکهای آنها در قبوض موجود نیست برای مدیران نمایش دهد.

ممکن است ساعت دقیق هنگام ثبت ورود کنترا نا محسوس تردد پلاک با ساعت ثبت کارت دقیقا مطابقت نداشته باشد لذا ما بازه زمانی 1 دقیقه قبل و بعد شناسایی پلاک را برای تلورانس در نظر گرفته ایم.

این بدین معنی است که مثلا اگر خودرویی با پلاک مشخص 11:02 به پارکینگ وارد شده باشد و کارت آن در ساعت 11:03 با همان پلاک ثبت شده باشد در گزارش مشاهده نخواهد شد اما اگر این پلاک برای ثبت کارت 11:04 ثبت شده باشد در گزارش خواهد آمد.

برخی پلاکهای ورودی ممکن است به دلایل زیادی صحیح شناسایی نگردند مثلا بعلت ایست بد خودرو و یا آسیب دیدگی در پلاک لذا ممکن است شناسایی پلاک با پلاک کارت ثبت شده مطابقت نداشته و آنرا در گزارشات مشاهده کنید.

با توجه به مطالب ذکر شده درصدی خطا در این گزارش ناگزیر خواهد بود که این درصد خطا ممکن است نزدیک به 1 درصد باشد، لذا این گزارش نیاز به کنترل دستی نیز خواهد بود.

دیدگاه ها بسته شده است