گزارش مشترکین در نرم افزار پارکینگ

گزارش مشترکین پارکینگ

در نسخه قبلی نرم افزار هوشمند پارکینگ امکان اینکه گزارشی تفکیکی از نحوه دریافت مبالغ کارکرد کاربران از مشترکین وجود داشته باشد وجود نداشت.

لذا در نسخه جدید این امکان فراهم شده است تا با انتخاب نام کاربر و بازه تاریخی خاص گزارش به تفکیک برای شما نشان داده شود.

دیدگاه ها بسته شده است