آموزش كار با DataTable در c#

آموزش كار با DataTable در c#

 

براي استفاده از DataTable بايد يك شي جديد از آن ايجاد كنيم:

DataTable dt = new DataTable();

 

حالا بايد براي شي dt ستون هايي كه مي خواهيم تعريف كنيم:

dt.Columns.Add(“id”);

dt.Columns.Add(“Name”);

dt.Columns.Add(“Family”);

.

.

.

اگر بخواهيم يكي از ستون ها را كليد اصلي قرار دهيم از كد زير استفاده مي كنيم:

dt.PrimaryKey = new DataColumn[] { dt.Columns[“id”] };

 

اكنون بايد براي شي dt سطر تعريف كنيم و آنها را مقداردهي كنيم:

dt.Rows.Add(“1″ ,”Ali”, “Alizade “,…);

dt.Rows.Add(“2″ ,”ahmad”, “ahmadi “,…);

.

.

.

براي نمايش اطلاعات مي توان از ToolBox يك  DataGridViewبه فرم اضافه كرد و خاصيت DataSource آن را مساوي dt قرار داد:

dataGridView1.DataSource = dt;

 

مخفي كردن يك ستون در DataGridView

 

ممكن است بخواهيم يكي از ستون ها در DataGridView نمايش داده نشود در اين صورت از كد زير استفاده مي كنيم:

dataGridView1.Columns[0].Visible = false;//مخفي كردن ستون اول

 

براي پاك كردن DataTable از متد clear() استفاده مي كنيم:

dt.Clear();

 

انتقال داده ها از يك DataTable به DataTable ديگر

 

فرض كنيد مي خواهيم يك DataTable را فيلتر كنيم يا هرگونه تغييرات ديگر روي آن انجام دهيم و نتيجه را به يك DataTable ديگر منتقل كنيم.

مثال:

dt.DefaultView.RowFilter = (“Name like ‘” + textBox1.Text + “%'”);

DataTable dtTemp = new DataTable();

dtTemp = dt.DefaultView.ToTable();

 

در مثال بالا سطرهاي dt بر اساس ستون نام فيلتر شده اند و يك DataTable ديگر به نام dtTemp تعريف شده و مقدار dt درون آن ريخته شده است.

 

دسترسي به يك فيلد خاص در GridView

 

txtTel.Text = dataGridView1.Rows[index].Cells[“Tell”].Value;

 

در زير لينك سورس يك مثال ساده از مطالب گفته شده قرار داده شده كه با VisualStudio 2010 نوشته شده است در اين مثال دوتا DataGridView ، چند تكست باكس و يك دكمه ويرايش قرار دارد، كاربر روي هر سطر از DataGridView1 كليك كند اطلاعات آن درون تكست باكس ها نمايش داده مي شود و با زدن دكمه ويرايش اطلاعات آن سطر برو‍ز مي شود همچنين شماره تلفن آن نيز در DataGridView2 نمايش داده مي شود.

لينك مستقيم دانلود

دیدگاه ها بسته شده است