تابع gotoxy();

استفاده از تابع gotoxy  در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس

برای انتقال مکان نما به سطر و ستون خاصی از صفحه نمایش استفاده می شود.

تابع :where x()

این تابع شماره ستونی را که مکان نما در آن قرار دارد باز می گرداند.

تابع where y():سماره سطررا بر می گرداند.

مثال: برنا مه ای بنویسید که اعداد را خارجی دریافت کند و آنرا فارسی بنویسد.

# Include<vegaf .com>

Void main ()

{

Unsigned char ch ;

Int  n=o;

While (( ch = getch (j) ! = 13j

If (ch > 48 && ch <=57)

{

Put ch (ch +80 );

N=n*10 +(ch – 48 );

}

Cout<<n;

}

تابع getche():

مثل getch  است با این فرق که کاراکتر مربوط به کلید فشرده شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

تابع get char ():

مثل تابع بالاست اما پس از  فشردن کلید مورد نظر کلید enter هم باید زده شود.

آرایه ها:

آرایه مجموعه ای از عناصر هم نام و هم نوع است که به صورت پشت سرهم در حافظه اصلی قرار می گیرند.

آرایه  یک بعدی      ; ]تعداد عناصر [ نام آرایه        نوع آرایه

*اندیس عناصر همیشه از صفر شروع می شود .هنگام تعریف آرایه می توانیم عناصر آنرا مقدار دهی اولیه کنیم.

{Int a[4]={3,2,-4,7

در صورتیکه تعداد مقادیر اولیه از تعداد عناصر کمتر باشد در عناصر باقی مانده صفر قرار داده می شود.

{Int a[10]={0

*اگر صفر نکنیم خطا ظاهر می شود.

*در زبان c حدود آرایه کنترل نمی شود .

به مثال زیر توجه کنید.

Void main ()

{

Int a[4];

A[5]=20;

}

A[5]* قابل دسترسی هم هست.

مثال : برنامه ای بنویسید که 20 عدد را گرفته واعدادی را که از عدد میانگین بزرگترند چاپ کند.

Void main ()

{

}

Int i ,a[20];float s;long int k;

For (i=o;i<=19;i++)

{

Cin >>a [i];

K+=[i];

}

S=k/20.o;

For (i=o;i<=19;i++)

{

If (a[i]>s)cout<<a[i];

}

}

 

 

دیدگاه ها بسته شده است