2017-09-16

دستور (continue):

هنگامی که در داخل  یک حلقه به این دستور برسیم ادامه دستورات حلقه اجرا نمی شود و کنترل برنامه به ابتدای حلقه باز میگردد. مثال: برنامه […]
2017-08-14

تمرین های فصل سوم :

1-برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را داشته باشد. * ** *** **** ***** ****** حل: Void main() { Int I,j; For (i=1;i<=6;i++) { For (j=1;j<=I;j++) […]
2017-08-03

تابع gotoxy();

استفاده از تابع gotoxy  در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس برای انتقال مکان نما به سطر و ستون خاصی از صفحه نمایش استفاده می شود. […]
2017-07-22

(مرتب سازی)

روش حباب سازی : ابتدا داده اول با داده دوم مقایسه می شود اگر داده اول بزرگتر باشد با داده دوم تعویض می شود به همین […]
2017-07-02

جستجو در آرایه ها:

در جستجوی دو دویی یک لیست مرتب شده دنبال عنصر های خاصی می گردیم فرض کنیم آرایه a بصورت مرتب شده وجود داشته باشد و می […]
2017-06-07

ساختار switch:

در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداری که مقایسه می شود در صورت برابری مجموعه دستورات یک اجرا می شود ودستور break باعث می شود […]
2017-06-04

ساختار do while:

Do } (شرط)while در این ساختار ابتدا دستورات یکبار اجرا می شوند سپس شرط کنترل می گردد و در این صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا […]
2017-05-07

تابع scanf():

این تابع برای دریافت اطلاعات از صفحه کلید استفاده می شود. (آدرس متغییر و “کارکترکنترلی “) scanf نام متغییر& =آدرس متغییر به ازای هرمقدار که قرار […]