تابع scanf():

این تابع برای دریافت اطلاعات از صفحه کلید استفاده می شود.

(آدرس متغییر و “کارکترکنترلی “) scanf

نام متغییر& =آدرس متغییر

به ازای هرمقدار که قرار است دریافت شود باید از یک کارکتر کنترلی استفاده کنیم.

مثال:

برنامه ای بنویسید که یک کارکتر را دریافت کند و کد اسکی آن را حساب نمایید؟

()Void main

}

;Unsigned char ch 

;(Scanf (“%c ,& ch)

;(Printf(” assci code of % c is%d”,ch ,ch)

{

مثالهایی دیگر از کاربرد scanf;

;Int a,b 

;Float f

;(Scanf (“%d%f&a,&f)

;(Scanf (“%d “& B)

 

ساختار های استاندارد در زبان C :

دستور IF

(شرط) IF

}

مجموع دستورات i

}

Eise

}

مجموع دستورات 1

{

مثال

 ()Void main

}

;Int a,b,c 

;Cin >> a >> b

(If (a>b

;C=a-b

;C=b-a

ساختار while:

(شرط ) while

}

{

مثال:( while(a<b&&e!=d)

{

}

While aمعادل با while (a!=o

یعنی تا وقتیکه a≠o  است

(If(!a)<–> if (a= =o)

یعنی اگرa=o است

مثال :

(While (a&& b < C)

}

{

تاوقتیکه Aمخالف صفر است و B از C کوچکتر است.

(IF (B=(A+C))

{

}

در دستور بالا ابتدا مقدار (A+C) در B قرار می گیرد سپس اگرBمخالف صفر بود دستورات اجرا می شوند.

(While (1

{

}

{خروج از حلقه break

خروج از تابع return

خروج از برنامه (exit(o)

راههای خروج از حلقه بینهایت}

 

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است