تمرین های فصل سوم :

1-برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را داشته باشد.

*

**

***

****

*****

******

حل:

Void main()

{

Int I,j;

For (i=1;i<=6;i++)

{

For (j=1;j<=I;j++)

Cout << “*”;

Cout <<“in”;

}

}

2-برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده وآنها را به روش تفریق بر هم تقسیم کند .

 

حل:

Void main ()

{

Int x , y, i=o;

Cin>>x >>y;

While (x =>y )

]

x-=y;i++;

}

Cout <<“in “<<x<<”/”<<y<<”=”<<i;

}

3- خروجی دستورات زیر را بنویسید.

X=5;

While (- – x > o)

Printf (”%3d”,x);

Int i=1;

حل:   4321

4-دستورات زیر را با forبنویسید.

While (i<=10)

{

If (i<5&&i!=2)

Printf (“%c”,’X’);

i++;

}

حل:

Int i;

For (i=1;i<=10;i++)

If (i<5&&i!=2) cout<<“x”;

 

دیدگاه ها بسته شده است