دستور (continue):

هنگامی که در داخل  یک حلقه به این دستور برسیم ادامه دستورات حلقه اجرا نمی شود و کنترل برنامه به ابتدای حلقه باز میگردد.

مثال:

برنامه ای بنویسید که تعداد نامشخص عدد را بگیرد و بگوید: max,min را به همراه شماره ردیف آنها، میانگینشان ، وتعداد اعداد فرد وارد شده ، وارد شدن عدد صفر به معنی تمام شدن اعداد می باشد.

()Void main 

}

;Int  max=o,min=o,s=o,ave=o,i=o,d=o,b=o,f=o,x=o

++;Cin>>(x);i

(While(x

}

{;If (max>x){max=x;d=I

(If (min<x

}

;Min =x;b=i

{

;++If (x%) f

;++Cin>>(x);i

}

;Ave = s/(float)i

;Cout<<max <<min<<d<<b<<ave

{

برنامه عدد اول :

()Void main 

}

;Int a,i=o,k=o

;(Cin>> (a

(While (a>i

}

;I++

;++=If ((a%i)= = o) k 

}

;”If  k = = 2 cout <<“aval

;”Elsa cout <<“aval nist 

{

برنامه عدد تام:

()Void main 

}

;Int a ,i=o,k=o

;(Cin >>(a

(While ((a/2 )>i 

}

;i++

;if ((a%i)== o) k+ =i

{

;”If k== a  cout << “TAM

 ;”Elsa cout <<” NO TAM 

{

 

دیدگاه ها بسته شده است