ساختار switch:

در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداری که مقایسه می شود در صورت برابری مجموعه دستورات یک اجرا می شود ودستور break باعث می شود از ساختار خارج شویم در غیر این صورت مقدار متغییر با مقدار 2مقایسه می شود.اگرمتغییر باهیچ یک از مقادیر برابری نداشته باشد اگر در انتهای یک سری از دستورات از دستور break استفاده نکنیم دستورات case  های بعدی تا زمانیکه بر یک break ویا اینکه بر انتهای ساختار بر سیم اجرا می شود.

مثال:

دو عدد صحیح ویک عملوند را دریافت کند سپس عملگر را روی دو عملوند اعمال کند حاصل را بنویسید.

()Void main

}

;Int a,b,c;char ch 

;(Scanf (“%d%d%c”,&a,&b,&ch

(Switch (ch

}

;’ + ‘Case 

;C=a+b

;Break 

;’ * ‘Case 

;C= a*b 

;Break 

;(Printf (” %d%c%d=%d;%d”;a,ch,b,c

{

تابع getch () :

این تابع یک کلید از صفحه کلید دریافت می کند و کد آن را باز می گرداند

()Ch = getch

کلید های توسعه یافته دو بایت و تابع getch () فقط یک بایت را حساب و چاپ می کند و چون کلیدهای توسعه یافته بیت اولشان صفر است بایستی دو بار از تابع getch استفاده نماییم.

مثال:

یک کاراکتر را گرفته کدش را بنویسید.

;()Void main 

}

;Unsingned char ch 

;()Ch =getch 

;(Printf (“%d”,ch

(If (ch

}

;()Ch =getch

;(Printf (“%d“,ch 

{

}

 

تابع putch ():

این تابع برای چاپ کاراکتر روی صفحه نمایش استفاده می شود.

Putch(‘A’)          putch(65)         ptuch (ch)

در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداری که مقایسه می شود در صورت برابری مجموعه دستورات یک اجرا می شود ودستور break باعث می شود از ساختار خارج شویم در غیر این صورت مقدار متغییر با مقدار 2مقایسه می شود.اگرمتغییر باهیچ یک از مقادیر برابری نداشته باشد اگر در انتهای یک سری از دستورات از دستور break استفاده نکنیم دستورات case  های بعدی تا زمانیکه بر یک break ویا اینکه بر انتهای ساختار بر سیم اجرا می شود.

مثال:

دو عدد صحیح ویک عملوند را دریافت کند سپس عملگر را روی دو عملوند اعمال کند حاصل را بنویسید.

Void main

{

Int a,b,c;char ch ;

Scanf (“%d%d%c”,&a,&b,&ch);

Switch (ch)

}

Case ‘ + ‘;

C=a+b;

Break ;

Case ‘ * ‘;

C= a*b ;

Break ;

Printf (” %d%c%d=%d;%d”;a,ch,b,c);

}

تابع getch () :

این تابع یک کلید از صفحه کلید دریافت می کند و کد آن را باز می گرداند

Ch = getch()

کلید های توسعه یافته دو بایت و تابع getch () فقط یک بایت را حساب و چاپ می کند و چون کلیدهای توسعه یافته بیت اولشان صفر است بایستی دو بار از تابع getch استفاده نماییم.

مثال:

یک کاراکتر را گرفته کدش را بنویسید.

Void main ();

{

Unsingned char ch ;

Ch =getch ();

Printf (“%d”,ch);

If (ch)

{

Ch =getch();

Printf (“%d”,ch );

}

}

تابع putch (): این تابع برای چاپ کاراکتر روی صفحه نمایش استفاده می شود.

Putch(‘A’)          putch(65)         ptuch (ch)

در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداری که مقایسه می شود در صورت برابری مجموعه دستورات یک اجرا می شود ودستور break باعث می شود از ساختار خارج شویم در غیر این صورت مقدار متغییر با مقدار 2مقایسه می شود.اگرمتغییر باهیچ یک از مقادیر برابری نداشته باشد اگر در انتهای یک سری از دستورات از دستور break استفاده نکنیم دستورات case  های بعدی تا زمانیکه بر یک break ویا اینکه بر انتهای ساختار بر سیم اجرا می شود.

مثال:

دو عدد صحیح ویک عملوند را دریافت کند سپس عملگر را روی دو عملوند اعمال کند حاصل را بنویسید.

Void main()

{

Int a,b,c;char ch ;

Scanf (“%d%d%c”,&a,&b,&ch);

Switch (ch)

}

Case ‘ + ‘;

C=a+b;

Break ;

Case ‘ * ‘;

C= a*b ;

Break ;

Printf (” %d%c%d=%d;%d”;a,)

تابع getch () :

این تابع یک کلید از صفحه کلید دریافت می کند و کد آن را باز می گرداند

Ch = getch()

کلید های توسعه یافته دو بایت و تابع getch () فقط یک بایت را حساب و چاپ می کند و چون کلیدهای توسعه یافته بیت اولشان صفر است بایستی دو بار از تابع getch استفاده نماییم.

مثال:

یک کاراکتر را گرفته کدش را بنویسید.

Void main ();

{

Unsingned char ch ;

Ch =getch ();

Printf (“%d”,ch);

If (ch)

{

Ch =getch();

Printf (“%d”,ch );

}

}

 

تابع putch (): این تابع برای چاپ کاراکتر روی صفحه نمایش استفاده می شود.

(0Putch(‘A’)          putch(65)         ptuch (ch)     

 

دیدگاه ها بسته شده است