متغییر های long:

دوبرابر متغییر های معمولی فضا اشغال می کنند وبرای ذخیره کردن اعداد بزرگ از آنها استفاده می کنیم.

Long char                        long int                  long float           long double

عملگرها:درمورد عملگر تقسیم اگر هردو عملگر آن از نوع صحیح باشند عمل تقسیم عدد صحیح به عددصحیح انجام می شود وحاصلش یک عدد صحیح می باشد واگر لااقل یک کدام اعداد اعشاری باشند تقسیم اعشاری صورت می پذیرد .

نکته :دریک عبارت محاسباتی نوع های داده کوچکتر بطور موقت به نوع  های داده ی بزرگتر تبدیل می شوند.

;A=a+b;–>a+=b

;A=a*b;–>a*=b

;(a-=b+c;a=a-(b+c

عملگرهای ++و- -:این عملگر ها همراه با یک متغییر می آیند.++ یک واحد به متغییر اضافه می کند و – – یک واحد از متغییر کم می کند.

;A++; –>a=a+1;                  b – -;–>b=b-1

این عملگرها هم قبل وهم بعد از متغییر می توانند بیایند. اگر بعد از متغییر بیایند ابتدا متغییر با مقدار فعل در محاسبات شرکت می کند سپس افزایش یا کاهش صورت می پذیرد واگر قبل از متغییر بیایند ابتدا افزایش یا کاهش انجام می شود سپس متغییر با مقدار جدید در محاسبات شرکت داده می شوند.

 

  مثال:

()Void main

}

;Int a=8,b=12,c=5,d

;(++D=(++a)-(–b)+(c++)

{

d c b a
5 12 8
5 11  9
3 6

 

عملگرهای رابطه ای :

==و=!و=<و=>و<و>

عملگرهای منطقی :

and →&      !<–نقیض     ||<– or

(If (a<b && c !=d

عملگرهای بیتی :این عملگرها روی بیت های متغییر ها کار می کنند .

شیفت برچسب (>>)        a<<1

تعداد شیفت >> نام متغییر

     0      0      1       1      1       0      0      1

باهربار شیفت برچپ به شرطی که بیت علامت تغییر نکند مقدار دو برابر می شود.

()Void  main

}

Int  a =365

A=a <<16

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است