ساختار do while:

Do
}
(شرط)while

در این ساختار ابتدا دستورات یکبار اجرا می شوند سپس شرط کنترل می گردد و در این صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا می گردند.

()Void main 
}
;Int i=100
Do
;(Printf (”\n%d”,–i
;(While (i
{

مثال :برنامه عدد اول

()Void main 
}
;Int a,b,s =o,i

 ;Cin>> a

;(++For(i=1;i<a&&a%i;s

مثال :برنامه چاپ جدول ضرب

()Void main
}
;Int i,j
For(i=1;i<=10;i++)
}

;For (j=1;j<=10;j
Cout<<i*j<<”t”
Cout<<endl
}
{

مثال:برنامه ای که خروجی زیر را تولید کند .

 

()Void main
}
;Int i,j=11,a
(++For (i=j-a;i<=10;i
;Cout<<endl
{

مثال: برنامه اعداد 4 رقمی تولید کند.

()Void main 
}
;Int k ,i

(++For (j =o;j<9;i
}
;K=i*1000+j *100+j*10+i
Cout<<k 

مثال : برنامه ای که عدد چهار رقمی گرفته بگوید متقارن است یا نه ؟

()Void main

{ Int a; Cin >>a
If((a/100)+9==(a%100))

cout<<”MOTAGAAREN”
{

مثال: برنامه ای که همه کارکتر ها رابه همراه کداسکی بنویسید.

()Void main
}
Int i
For(i=o;<=255;i++)
(Printf(”%d=%c”,i,i)
{

مثال:حلقه زیر چند بار تکرار می شود

()Void main 
}
;Char i
For (i=o;i<=200;i++)
{
}

بینهایت بار چون iبین 127 و128-دور میزند پس همیشه از200کمتراست وشرط برقرار است.

دیدگاه ها بسته شده است