2023-05-11
آموزش متلب

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب (5)

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب با توابع fspecial – Gaussian – Disk – Average در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 5  نوشته ها […]
2023-04-29
آموزش متلب

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب (4)

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 4  نوشته ها : 1- نمودارPDF  2- تابع CDF  3- تابع PDF […]
2023-04-22
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب (1)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب آشنایی با توابع imread – imshow – imwrite در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 1 […]
2023-04-09
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 (2)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 کار با توابع , zeros ,figure ,  imtool ، imresize ، imfinfo ، imread در متلب […]
2023-03-25
آموزش متلب

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب (3)

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب  با توابع imadjust – enhancement – stretchlim – Imhist آموزش برنامه نویسی در متلب 3  نوشته ها : 1- تنظیم […]