2019-10-27

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین : در جانمایی دوربین پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ برای حالتی که خودرو در شیب قرار گرفته […]
2019-10-13

نمونه جانمایی نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان برای خودرو های سواری  : شرایط پارکینگ نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ : خودروهای مورد تردد: خودرو های سواری امکان […]
2019-10-03

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :   شرایط پارکینگ: خودروهای تردد کننده : سواری امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس: وجود ندارد دوربین مورد استفاده: […]
2019-09-23

جانمایی مکان مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ های سواری

جانمایی مکان مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ های سواری برای جانمایی مکان مناسب دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودروهای سواری شهری با دانستن مطالب قبلی چند […]
2019-09-17

بهترین محل مکان جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

جانمایی و نصب مناسب دوربین پلاک خوان : با اهمیت ترین موضوع در جانمایی دوربین تشخیص پلاک در پارکینگها شناسایی آخرین توقف وسیله نقلیه میباشد .در […]
2019-09-09

شناسایی آستانه تشخیص پلاک

  شناسایی دورترین نقطه قرائت پلاک در بهترین تنظیم دوربین 3MP تست واقعی: باید بدانیم در واقعیت کدام حالت برای پیداکردن آستانه تشخیص در دوربین در […]
2019-09-05

تنظیم کردن دوربین پلاک خوان

پیدا کردن بهترین تنظیم دوربین پلاک خوان جهت جانمایی دوربین در نرم افزار پلاک خوان پارکینگ مطالب نوشته شده در رابطه با جانمایی تنظیم دوربین پلاک خوان در […]