نرم افزار پارکینگ ( اتوماسیون پارکینگ )

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1390

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

عکسهای منتخب نرم افزار پارکینگ

برای مشاهده در نمای بزرگتر لطفا روی هر عکس کلیک کنید

kljghkl