نرم افزار پارکینگ ( اتوماسیون پارکینگ )

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1390

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

برخی طرف قرار دادهای اتوماسیون پارکینگ

 •  آستانقدس رضوی

 • شهرداری مشهد

 • شهرداری سرخس

 • منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 • شهرداری درگز

 • شهرداری یزد

 • شهرداری اصفهان

 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 •  شهرداری طرقبه

 • شهرداری لطف آباد

 • دانشگاه فني مهندسي آزاد مشهد

 •  نیروی انتظامی مهاباد

 • نیروی انتظامی خوزستان

 • شهرداری بستان-ستاد اربعین (چزابه خوزستان) 

 • نیروی انتظامی خراسان رضوی

 • راه آهن بندرعباس

 • مسکن شمال شرق مشهد

 • شرکت توسعه و عمران مشهد

 • شرکت حمل و نقل آبادان

 • زندان مرکزی مشهد

 • ترمینال عمومی مشهد

 • جهاد نصر خراسان

 •  گمرک کردستان

 • گمرک سرخس

 • شهرداری نیشابور (قدمگاه)

 • سپاه کلات