نرم افزار پارکینگ ( اتوماسیون پارکینگ )

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1390

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

برخی طرف قرار دادهای اتوماسیون پارکینگ

  •  آستانقدس رضوی

  • شهرداری مشهد

  • شهرداری سرخس

  • منطقه ویژه اقتصادی سرخس

  • شهرداری درگز

  • شهرداری یزد

  • شهرداری اصفهان

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  •  شهرداری طرقبه

  • شهرداری لطف آباد

  • دانشگاه فني مهندسي آزاد مشهد

  •  نیروی انتظامی مهاباد

  • نیروی انتظامی خوزستان

  • شهرداری بستان-ستاد اربعین (چزابه خوزستان) 

  • نیروی انتظامی خراسان رضوی

  • راه آهن بندرعباس

  • مسکن شمال شرق مشهد

  • شرکت توسعه و عمران مشهد

  • شرکت حمل و نقل آبادان

  • زندان مرکزی مشهد

  • ترمینال عمومی مشهد

  • جهاد نصر خراسان

  •  گمرک کردستان

  • گمرک سرخس

  • شهرداری نیشابور (قدمگاه)

  • سپاه کلات