نرم افزارخدمات پس از فروش

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1389

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

تصاویر نرم افزار خدمات پس از فروش