نرم افزار پارکینگ ( اتوماسیون پارکینگ )

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1390

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

رديف

شرح كالا /  خدمات

تعداد

مبلغ واحد(ریال)

1

نرم افزار پارکینگ عمومی نسخه کلاینت

1

3.000.000

2

نرم افزار پارکینگ عمومی نسخه پیشرفته

1

8.000.000

3

نرم افزار پارکینگ نسخه ترانزیت مرزی گمرک

1

8.000.000

4

نرم افزار پارکینگ نسخه انتظامی توقیفی

1

6.000.000

5

کارتخوان RFID EM18

1

4.000.000

6

کارت خام RFID

50-200

16.000

7

کارت خام RFID

200-500

15.000

8

کارت خام RFID

500 به بالا

14.500

9

چاپ دیجیتال کارت 4 رنگ لیزری پشت و رو

500به بالا

42.000

10

دوربین ip 2MP+HD+WDR+ir+Varifocal به انظمام ماژول تصویر با خروجی RTSP

1

10.500.000

11

دوربینHD  USB 5MP و ماژول نرم افزاری

1

4.500.000

12

ماژول نرم افزاری تشخیص پلاک

1

12.000.000

13

تابلو نمایش مبلغ قابل پرداخت 5 رقمی متوسط

1

3.200.000

14

تابلو نمایش ظرفیت باقیمانده 3رقمی بزرگ

1

3.500.000

15

دستگاه و ماژول نرم افزار ارسال پیامک

1

2.500.000

16

نسخه اضافی تحت شبکه نرم افزار برای هر کلاینت

1

30 درصد نرم افزار

17

نسخه اضافی هر ماژول تشخیص پلاک برای هر کلاینت تحت شبکه

1

8.000.000